แบบทดสอบ

คำพูดตามระเบียบการ เปลี่ยน หมายความว่า

          A. ต้องการรอตอบ                         B. ต้องการบอกว่ามีข่าว

         C. ต้องการให้ทวนข่าวกลับมา            D. ต้องการตอบ

          ANSWER: A

ข่าวทางราชการทหารต้องมีการกำหนดชั้นความลับหรือประเภทเอกสาร ใครไม่เป็นผู้รับผิดชอบ

      ในการกำหนดให้แก่ข่าวแต่ละฉบับ

          A. ผู้ให้ข่าว                         B. ผู้เขียนข่าว

          C. ผู้อนุมัติข่าว                     D. ผู้ส่งข่าว

 

“การส่งข่าวของท่านใช้ความเร็วสูงเกินไป จงลดความเร็วในการส่งข่าวลง” เป็นความหมายของ

      คำพูดตามระเบียบการข้อใด

          A. จงส่งซ้ำ                          B. จงอ่านทวน          

          C. จงยืนยัน                         D. จงพูดช้า ๆ  

 ANSWE:D

 

 ในโอกาสที่เริ่มการสื่อกันเป็นครั้งแรก หรือในสภาวะที่การติดต่อสื่อสารยากลำบากหรือสับสน

      ควรตอบในลักษณะอย่างไร

          A. ตอบเต็ม                       B. ตอบย่อ

          C. ตอบธรรมดา                    D. ตอบหลาย ๆ ครั้ง

          ANSWER:C

 

ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถถอดวิเคราะห์รหัสได้

          A. ส่งข่าวที่เข้าประมวลลับหรือรหัสเป็นข้อความธรรมดา

          B. ไม่กำหนดกุญแจรหัสเรียงตามตัวอักษร

          C. ไม่ใช้ระบบรหัสชั้นเดียว

          D. ไม่ใช้ระบบรหัสแบบเดียวกันทั้งทางยุทธวิธีและทางธุรการ

         ANSWER:D


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute) เป็นศูนย์วิชาการ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้พัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การ “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”